PLATO 2.0Plato, een Grieks wijsgeer bekend om zijn ideeënleer. Hij stelde het primaat van de wereld van ideeën boven de wereld van de materie, het dagelijkse leven. Plato 2.0 brengt deze twee lijnen bij elkaar in de wereld van nu met als missie,


"UW IDEE WORDT WERKELIJKHEID".

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

Blog 2, het Raadslid van de toekomst

Grondhouding

De principiele grondhouding is dat een raadslid de Almelose burger dient en alles in het werk zal moeten stellen om zijn ontwikkeling te optimaliseren, als individu en als lid van omringende sociale verbanden. Het CDA-raadslid is dus politiek-ideaal gedreven. Zijn vertrekpunt is respectvol omgaan met anderen. Respectvol in de discussie in en buiten de politieke arena. De politieke discussie wordt vanuit deze grondhouding op een professioneel-argumenterende wijze gevoerd.

Hoofdopdrachten

De velden die nodig zijn om tot maximale ontplooiing te komen, zijn in wetenschappelijke zin prachtig in beeld gebracht in de piramide van Maslow, resulterend in een beperkt aantal hoofdopdrachten

1. Het Almelose raadslid gaat actief op zoek naar kwetsbare doelgroepen in de samenleving,

2. Het Almelose raadslid creëert als individu en binnen de fractie een sfeer van veiligheid en persoonlijke borging. Hij gaat op zoek naar situaties die bewust of onbewust het gevoel van veiligheid en bestaanszekerheid aantasten. . Hij is ook het boegbeeld van de grondwaarde, “een man een man, een woord een woord”.

3. Hij gaat actief het stadhuis uit, de samenleving in. De vergadercultus wordt erop aangepast. Hij kan dat ook niet in zijn eentje. Hij creëert signaleringsnetwerken waarin signalen worden opgevangen. Hij gaat het gesprek aan met de talrijke sociale instituties in de stad

4. Het Almelose raadslid gaat niet voor de 6-jes cultuur. Zal excelleren stimuleren en mogelijk maken waar dat kan. Hij weet prestaties te duiden en te waarderen. Gaat als een boegbeeld voor ultiem presteren. Streeft ernaar om van Almelo een toptalentenstad te maken.

5. Het CDA-raadslid is per definitie een teamplayer in de brede toepassing van het woord. Hij heeft iets met de burger, kansarm en kansrijk, ongeacht geaardheid en huidskleur, politieke afkomst of religieuze betrokkenheid. Sterker, hij kiest voor veelkleurigheid onder het motto, “we hebben iedereen nodig, niemand kan gemist worden”. Dienend en nooit heersend! De fractie dienst zo te zijn samengesteld dat complementaire bekwaamheden en ervaringen tot echt teamwerk leiden.
CDA-raadslid en CDA-fractie zijn per definitie en ten principale holistisch ingesteld.